صفحه اصلی --> امور دانشجویی فرهنگی--> خوابگاه ها
صفحه نخست
تور مجازی
نقشه سایت
امور  خوابگاه‌ها:

امور خوابگاه‌ها و شرايط اسكان دانشجويان

اين امور مسئوليت واگذاري خوابگاه‌هاي موجود دانشگاه را به دانشجويان بر اساس شرايط و ضوابط و مصوبات داخلي دانشگاه را بر عهده دارد. اقامت در هر يك از خوابگاه‌ها دانشگاه مستلزم رعايت قوانين خوابگاه‌هاي دانشجويي مصوب وزارت علوم از طرف دانشجويان است. ظرفيت خوابگاه‌ها محدود و بر اساس اولويت مراجعه مي‌باشد.
مدت استفاده از خوابگاه‌ها يك ساله و در نيمسال دوم يك نيمسال و بر اساس ضوابط و مقررات اداره خوابگاه‌ها مي‌باشد و اجاره بها بر اساس تعداد نفرات ساكن واحد مسكوني تعيين مي‌گردد.

جدول اجاره بها در انتها قابل دانلود می باشد.
مبلغ پرداختی اجاره خوابگاه در صورت انصراف بر اساس آئین نامه انصراف از خوابگاه تعیین می شود .

نحوه در خواست واستفاده از خوابگاه  ها :

يك: تقاضاي اوليه دانشجو و موافقت امور دانشجويي پس از احراز شرايط لازم
دو: سپردن تعهد كتبي نسبت به رعايت مقررات انضباطي خوابگاه
سه: ارائه مدارك لازم به  امور دانشجويي جهت صدور معرفي نامه (مجوز) جهت اسكان در خوابگاه
الف: واريز مبلغ خوابگاه در سامانه پرداخت
ب: تائید مبلغ واریزی در سامانه پرداخت
ج: تحويل مجوز اسكان در خوابگاه

مقررات استفاده از خوابگاه ها:

1- اسکان در خوابگاه دانشجویی تابع مقرراتی است که دانشجو پیش از سکونت در خوابگاه، طی یک# تعهدنامه #مکتوب آن را امضا می کند. مفاد تعهد نامه  بر اساس آیین نامه های سکونت در خوابگاههای دانشجویی وزارت علوم تنظیم شده است.
2- تمامی دانشجویانی که به هر شکلی از خوابگاه استفاده می کنند اعم از ادواری، ترمی،سالیانه و.... ملزم به امضا تعهدنامه و رعایت مقررات خوابگاه هستند.
3-  در ابتدای سکونت در خوابگاه چنانچه محل سکونت دانشجو دارای اثاثیه و تجهیزات باشد طبق صورتجلسه به دانشجو تحویل داده می‌شود و در موقع تخلیه طبق همان صورتجلسه تحویل گرفته خواهد شد و مسئولیت کسری لوازم آن به عهده شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود.
4- درخواست سکونت در خوابگاه به صورت یک یا دو نیم سال تحصیلی بوده و دانشجو در زمان درخواست خوابگاه، مدت سکونت(یک یا دو نیم سال) را مشخص می کند.
5-  دانشجویان ادواری که بصورت هفتگی در خواست استفاده از خوابگاه را دارند با ارائه در خواست مکتوب به امور دانشجوئی می توانند از خوابگاه استفاده کنند ودر صورت وجود ظرفیت آزاد هزینه های مربوط بر طبق تعرفه محاسبه خواهد شد.
6-  هزینه سکونت در خوابگاه بر اساس خدمات ارائه شده محاسبه می شود ودر ابتدای سال تحصیلی از طرف پردیس اعلام  می شود .
فایل جدول شهریه  خوابگاه
English