صفحه اصلی --> آموزش --->اخبار و اطلاعیه ها
صفحه نخست
تور مجازی
نقشه سایت
English

اطلاعیه آموزش درخصوص ترمیم و ثبت نام با تاخیر نیمسال 991 پردیس

راهنماي تصويري استفاده از سامانه درس افزار شريف
مدارک و فرم لازم برای پذیرش و ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسي ارشدنیمسال اول 99
اطلاعيه پردیس در خصوص ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد 1399
اطلاعیه اول پذیرش کارشناسی مهر 1399
اطلاعيه دوم پردیس در خصوص ثبت نام پذيرفته شدگان کارشناسی سال 1399
فرآیند و مراحل پذیرش و ثبت نام قطعی مقطع کارشناسی ورودی مهر 1399