درخواست تغییر کلمه عبور ایمیل شریف

- دقت کنید که ایمیل آدرس را به جای نام کاربری تایپ نکرده باشید برای ورود به ایمیل شریف  تنها نام کاربری که قبل از @ می باشد کافی است

-  چنانچه به جز فیلد آخر که اختیاری است در هر کدام از فیلدهای دیگر اطلاعات ناقص واد نمایید ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- دقت نمایید که ایمیل آدرس غیر دانشگاهی که در اینجا وارد می نمایید درست باشد چون کلمه رمز به این آدرسی که وارد می نمایید، ایمیل خواهد شد.

 


*
نام و نام خانوادگی :


* شماره دانشجویی :


*
ایمیل غیر دانشگاهی که رمز عبور به آن ارسال می شود
:


*
کد ملی
:


*
 تاریخ تولد :


*
نام پدر :


توضیحات در صورت لزوم  (اختیاری)
:


* این عدد  را وارد نمایید 48